Kallelse till 2018 års medlemsmöte 3 Juni kl 15.00

Medlemmarna i Holsljunga Fiber ek förening kallas härmed till årsmöte den 3 juni, 2018 kl. 15.00 i Församlingshemmet i Holsljunga.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän tillika rösträknare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkänna förslag till dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut angående dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Föredragning av 2018 års budget
 14. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter på 2 år
 15. Val av 2 Revisorer och 1 revisorssuppleant
 16. Val av 2 personer till valberedning och sammankallande
 17. Beslut nummer två om stadgeändring, där beslut ett gjordes 2017
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

Varmt välkomna alla hälsar Styrelsen för

Holsljunga Fiber Ekonomisk förening EF