Årsmöte 2017

KALLELSE till ÅRSMÖTE

med Holsljunga Fiber ek.för.
söndagen den 7 maj kl. 14.00
i Holsljunga församlingshem

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av presidium ordf. sekr. och v.ordf.
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
styrelsens årsredovisning
revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
10.Frågan om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer
11.Föredragning av Budget 2016
Beslut om medlems/årsavgift och andra avgifter
Inbetalning av kapitalinsatser
12.Val av ordförande 1 år
13.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på 2 år
14.Val av 2 revisorer och 1 suppleant
15.Val av 3 pers. till valberedningen och sammankallande
16.Beslut om stadgeändring enl. preposition
17.Övriga ärenden
18.Mötets avslutande

 Väkommen!

Obs! Årsredovisning samt förslag av stadgeändring hittar du Här