Sammanfattning från informationsmöte 17/4 i Ljunghagahallen

Styrelsen är väldigt glad över det stora deltagandet på mötet. Drygt 100 personer infann sig för att ta del av information. En information som berörde projektet i stort, ansökan om stöd från Länsstyrelsen, ByNets beskrivningar av vad fastighetsägare bör tänka på för att förbereda för fiberinstallation samt NetatOnce redogörelse av deras tjänster.

Information är viktig och den ska och måste ges vid flera tillfällen på mötesplatser och på vår hemsida. Vi kommer att kontinuerligt lägga ut information på hemsidan som dels handlar om hur projektet framskrider men också information om annat ex. sådant som berör arbetet med att få fiber in i fastigheten.

Inledningsvis hälsade Lars Nordin, ordförande i fiberföreningen, alla välkomna och berättade sedan om att grävningen kommer att börja i slutet av april. Erntssons Kraft AB i Svenljunga har uppdraget att gräva och plöja ner fiber. Grävning sker fram till fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för att gräva från gränsen och till anslutningspunkten på fastigheten.

Lars betonade också vikten allas delaktighet och engagemang i det gemensamägda projektet. Särskilt nu när vi går från ord till handling. Det är nu det tunga och omfattande arbetet börjar.

Vi kommer att behöva hjälp av alla medlemmarna i stort och smått för att föra projektet i hamn till en acceptabel kostnad och med kvalitet. Varje medlem förväntas bidra med motsvarande tre dagars arbete, dels för att hålla totalkostnaden nere dels för att styrelsen omöjligen kan göra allt det arbete som nu krävs när vi startat grävningen.

VAD VI EFTERFRÅGAR JUST NU ÄR MEDLEMMAR SOM ÄR BEREDDA ATT FUNGERA SOM INFORMATÖRER PÅ DE OLIKA OMRÅDENA I PROJEKTET, MEN OCKSÅ MED MER ÖVERGRIPANDE INFORMATIONSANSVAR FÖR HELA PROJEKTET.

Det kan vara allt från frågor om installation i huset till rådgivning om hur och var man gräver på tomten för anslutning till om det finns hjälp att få med installation i huset, ledningsdragning mm.

Vi behöver hjälp av medlemmar som har motorsågskörkort för att röja inför grävning där så behövs.

Vi återkommer med mer information på hemsidan efter vårt styrelsemöte den 27 april hur detta ska organiseras och vilken typ av hjälp vi behöver under resans gång.

HEMSIDAN KOMMER ATT FUNGERA SOM DEN VIKTIGASTE INFORMATIONSKÄLLAN OCH DÄR DU HITTAR LÄNKAR TILL VÅRA LEVERANTÖRER OCH GRANNFÖRENINGAR SAMT MEJL ADRESSER OCH TELEFONNUMMER TILL KONTAKTPERSONER. VI SKA OCKSÅ SKAPA EN FRÅGOR & SVAR SIDA.

Projektansökan omfattar 7 026 800 kronor varav vi förväntas få 2 810 720 kronor (40%) i stöd från länsstyrelsen. Besked kommer efter den 29 april.

OBS! Detta är exklusive grävning i själva byn som vi inte kan söka bidrag för. Vår kalkyl för det totala projektet landsbygdsdelen + byn, hoppas vi kommer att ligga runt 20 000 kronor/medlem. Den största kostnaden är själva grävningen. Kostnadsbilden påverkas också av hur mycket vi gemensamt bidrar med arbete och om nya medlemmar ansluter sig.

I samband med att grävningsarbetet börjar kommer också kostnader. Föreningen har idag en dryg miljon i sin kassa. Vi bedömer dock att vi kommer, dels behöva låna pengar under en period för att klara driftskostnaderna, dels att efter sommaren be medlemmarna om ytterligare en inbetalning. Detta återkommer vi om på årsstämman.

När vi får klart med stödet från Länsstyrelsen betyder det först och främst att vi vet hur många kronor vi får i stöd, men att dessa tidigast kommer att betalas, mot uppvisande av våra betalda fakturor, under senare delen av hösten.

Mötet avslutades med att våra inbjudna leverantörer var flitigt anlitade med att svara på frågor rörande fiberanslutningar och det som levereras i fibern.

AVSLUTNINGSVIS VILL VI ÄN EN GÅNG BETONA ATT DE SOM ÄNNU INTE BESTÄMT SIG OM DE SKA VARA MED OCH ANSLUTA SIG….MÅSTE GÖRA DET NU INNAN GRÄVNINGEN STARTAT OCH PASSERAT FASTIGHETSGRÄNSEN. ANSLUTNINGSKOSTNADERNA BLIR DÅ DE SAMMA SOM FÖR ÖVRIGA MEDLEMMAR.

ANSLUTNING I EFTERHAND KOMMER ATT BLI AVSEVÄRT DYRARE!

Styrelsen Holsljunga Fiber

Fredrik Höper