Årsmötet för fiberföreningen 14 juni inställt på grund av rådande Corona pandemi

Hej alla fiberkamrater

Styrelsen har via telefonmöte beslutat att ställa in årsmötet som var planerat till 14 juni 2020. Vi respekterar de anvisningar som kommer från folkhälsomyndigheten om att minimera möten och socialkontakt, många av oss är ju lite seniora och tillhör den så kallade riskgruppen.

Vi återkommer med nytt datum när vi vet att risken för att smittas av Coronaviruset är borta, så att livet kan återgå till normala umgängesformer igen. De omval och nyval som skall göras i styrelsen får göras med sittande styrelsens mandat och beslut från föreningens medlemmar får inhämtas i efterhand på nästa årsmöte.

Under verksamhetsåret 2019 har drift och underhållsgruppen genomfört kontroll och underhåll av föreningens passiva fibernät. Markavtalsgruppen har uppdaterat markavtal och arbetar med ansökan om nyttjanderätt hos Lantmäteriet. Arbetet med ytterligare effektivisering av föreningens administration pågår. Vår kommunikationsoperatör NetAtOnce har under året åtgärdat ett antal tekniska problem, några få problem återstår dock. Vi anser trots detta att nätet och dess funktioner har blivit stabilare under året, vilket gjort att vi har haft färre oplanerade avbrott.

Föreningens kommunikationsansvarig har haft löpande kontakt med såväl kunder som leverantör. Ett antal överlåtelseavtal samt nya tjänsteavtal har nytecknats under året. Slutredovisning till Länsstyrelsens bidragsenhet ( EU Bidrag ) har påbörjats och kommer att sändas in under 2020.

Just nu pågår arbetet med att slutföra de aktiviteter som kringgärdar årsbokslutet för vår förening, dvs våra revisorer skall granska och godkänna vår bokföring och därmed även rekommendera ansvarsbefrielse för styrelsen. Vi räknar med att detta inte skall vara några problem, eftersom god ordning råder i bokföringen samt att vi har god ekonomi med bra likviditet i föreningen.   

Styrelsen har under året haft 5 st styrelsemöten, därutöver har arbetsgrupperna träffats ett flertal gånger.

Information från föreningen har skett genom vår hemsida, på Facebook och vid vårt årsmöte 16 juni 2019.